GGD Rapporten

Niet alleen op pedagogisch gebied hebben we de kwaliteit hoog in het vaandel staan, ook als kinderopvangorganisatie voldoen we aan de landelijke kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor de kinderopvang in Nederland. Deze zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang.

Toezicht Gemeentelijke Gezondheids Dienst (GGD)

In opdracht van de gemeente Houten controleert De GGD jaarlijks alle kinderopvanginstellingen of ze voldoen aan de eisen die vastgelegd zijn in de Wet Kinderopvang. De GGD-rapporten zijn in te zien op onze website.

Risico inventarisatie en evaluatie

Een onderdeel van de GGD-controles richt zich op het beleid ten aanzien van de Risico Inventarisatie en Evaluatie op het gebied van Veiligheid en Gezondheid. Dit betekent dat wij continue alle risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid in kaart moeten brengen, hier acties aan moeten koppelen en dit ook correct uitvoeren. Hier wordt op beleidsniveau veel aandacht aan besteed en natuurlijk dagelijks op de groep door de pedagogisch medewerkers, die handelen volgens de gestelde eisen. Dit is een continue proces.

Veiligheid

Om de veiligheid te kunnen garanderen vinden er regelmatig een aantal activiteiten plaats, o.a.:

  • Jaarlijkse controle op brandveiligheid door de gemeentelijke brandweer.
  • Ieder jaar oefenen we een ontruiming, die mondeling en schriftelijk geëvalueerd wordt.
  • Jaarlijks vindt er een bijscholing plaats voor onze 6 bedrijfshulpverleners (BHV-ers) en is er een EHBO-cursus voor alle pedagogisch medewerkers.
  • Het calamiteitenplan wordt waar en wanneer nodig bijgesteld door BHV-ers in samenwerking met directie.
  • Jaarlijks worden alle speeltoestellen gecontroleerd op veiligheid.