Dagopvang

De Notedop biedt dagelijks opvang aan zo’n 45 kinderen in verschillende groepen:

  • Twee babygroepen (2 – 24 maanden)
  • Twee peutergroepen (24 maanden – 4 jaar)

Om er voor te zorgen dat kinderen zich veilig kunnen voelen in hun groep, streven wij er naar dat er maximaal vier vaste pedagogisch medewerkers op een groep werken. Per dag zijn er twee of drie pedagogisch medewerkers aanwezig.

Op de babygroep is het maximum aantal kinderen 8 met twee pedagogisch medewerkers of 13 kinderen met 3 pedagogisch medewerkers. Bij een peutergroep is het maximum aantal kinderen 16 met twee pedagogisch medewerkers.

Lees meer

De Babygroep

Voordat een kind bij het dagverblijf start, nemen wij contact op met de ouders voor een eerste kennismaking met de groep en de groepsleiding. Bij dit kennismakingsgesprek vinden wij het belangrijk dat pedagogisch medewerkers en ouders de tijd nemen om met elkaar kennis te maken en er samen voor te zorgen dat het kind in de nieuwe situatie een zo prettig mogelijke start maakt. Wanneer een baby borstvoeding krijgt, kan het wennen aan het drinken uit de fles bijvoorbeeld langere tijd in beslag nemen.

Door veel met de ouders uit te wisselen over hun baby, kunnen de pedagogisch medewerkers aansluiten bij wat voor de baby veilig en vertrouwd aanvoelt: hoe wordt het kindje thuis verschoond, hoe wordt het graag vastgehouden, welke slaaprituelen zijn er thuis al ontwikkeld? We volgen hier zoveel mogelijk het eigen ritme en de eigen gewoontes van het kind, waardoor er van een vaste dagindeling voor de allerkleinsten op de babygroepen nog niet zo sprake is. Pas wanneer de kinderen samen aan tafel kunnen zitten wordt er gezamenlijk brood en fruit gegeten. Tot die tijd reageren de medewerkers op de individuele behoeften van elk kind.

Wij vinden dat alle kinderen speciale aandacht nodig hebben, maar baby’s zijn extra kwetsbaar en daar gaan we heel bewust mee om. Daarbij laten we ons vooral inspireren door het gedachtegoed van Emmi Pikkler en Aletha Solter (lees meer onder pedagogen).

Met baby’s bedoelen we kinderen van nul tot ongeveer anderhalf jaar. Allemaal hebben zij aandacht, veiligheid en geborgenheid nodig. Maar ook voor baby’s is het minstens zo belangrijk dat zij de kans krijgen om de wereld en hun eigen mogelijkheden te verkennen. Onze pedagogisch medewerkers geven veel exclusieve aandacht. We vertellen zelfs het jongste kind van tevoren wat we gaan doen en wat we aan hem of haar denken te zien. We leggen echt contact en maken er een samenspel van. We zorgen ook dat alle handelingen fysiek prettig aanvoelen, zodat de baby zich helemaal kan ontspannen. Met name tijdens het voeden of verschonen kan een baby van dit soort exclusieve en intensieve aandacht genieten.

Iedere baby krijgt de ruimte om zijn wereld te verkennen, want een baby heeft beweging nodig om zelfstandig te worden en zich te ontwikkelen. De pedagogisch medewerkers zitten veel tussen de kinderen op de grond, waardoor ze veel oogcontact kunnen maken en kunnen inspelen op datgene wat de baby boeit. Zo weet de baby dat hij op hun geruststellende aanwezigheid kan vertrouwen. Op deze manier leert een baby zelfstandig bezig te zijn, te experimenteren en moeilijkheden te overwinnen. En daarmee leert een kind te vertrouwen op zijn eigen kracht.

De groepsleiding kijkt ook heel gericht: waar is een baby mee bezig, wat heeft hij daarbij nodig, hoe ontwikkelt hij zich? Vaak zijn deze observaties voor de ouders heel waardevol.

Overgang naar de peutergroep

Wanneer een kind ongeveer 2 jaar is gaat hij over naar een peutergroep. Dat is voor het kind én voor de ouders vaak een hele stap. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen vinden we het belangrijk om de tijd te nemen met elkaar en met de nieuwe situatie kennis te maken. Ouders krijgen van tevoren bericht van de geplande overgangsdatum en zij ontvangen schriftelijke informatie over de peutergroep. De pedagogisch medewerkers van de peutergroep maken een afspraak voor een kennismakingsgesprek, zodat de ouder kennis kan maken met de nieuwe pedagogisch medewerker van de peutergroep.

De babyleidster gaat een aantal keren met de dreumes mee naar de nieuwe peutergroep, zodat het kind en de peuterleidsters de tijd krijgen om elkaar te leren kennen.

Peutergroep

Een dag op de peutergroep

Lees meer

Tot 09.00

De ouders komen hun kinderen brengen. Tijd voor gesprekje. Hierin wordt door ouders de overdracht gegeven over het kind: hoe is bijvoorbeeld de nacht verlopen? Hoe voelt het kind zich? Waardevolle informatie voor de pedagogisch medewerker.

09.15

De groepen bieden op dit moment fruit aan. Bij elke maaltijd en ook tussendoor wordt er water aangeboden. 1 keer per dag krijgen de kinderen die dit mogen sap. Na dit gezamenlijke moment, waarin de interactie tussen kinderen en groepsleiding centraal staat, kan het kind uit een activiteit kiezen: knutselen, zingen, puzzelen of voorlezen. Vrij spelen kan, binnen en buiten.

11.30

De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers lunchen, waarbij een gezellige en ontspannen sfeer er voor zorgt dat het eten als het ware vanzelf gaat!

12.00 – 13.00

De jongste kinderen gaan slapen. De oudere peuters kunnen meedoen aan gezamenlijke activiteiten binnen of buiten

14.30

De kinderen krijgen thee met een koekje aangeboden. Daarna kunnen de kinderen buiten spelen of meedoen met een gezamenlijke activiteit, in de verschillende ruimtes van het kinderdagverblijf of op de eigen groep.

16.45

Een moment van rust met een liedje of een boekje. Ouders halen hun kinderen op en krijgen overdracht van de pedagogisch medewerker over hoe de dag is verlopen en hoe het kind dit heeft ervaren. Rond dit tijdstip krijgen de kinderen ook een soepstengel/cracker/ zoutjes aangeboden en iets te drinken.

Tot 18.30

De kinderen zijn aan het spelen (buiten of binnen) totdat ze worden opgehaald.

Overgang van de peutergroep naar de BSO

Een aantal weken voordat het kind overgaat van de peutergroep naar de NSO-groep krijgen de ouders een brief over de NSO. In deze brief kunnen de ouders lezen wanneer hun kind een kijkje gaat nemen in de nieuwe groep. De pedagogisch medewerkers van de peutergroep maken hiervoor een wenafspraak met de NSO-groep, zodat een kind alvast kan kennismaken en een beetje wennen voordat hij echt overgaat. Per kind wordt bekeken hoeveel wenafspraken er nodig zijn.

De overgang van de peutergroep naar de naschoolse opvang gebeurt niet automatisch en dient door de ouders aangevraagd te worden. Inschrijving bij de NSO kan vanaf de derde verjaardag van het kind.

Contact met ouders

Kinderopvang is niet alleen een manier voor ouders om hun gezinsleven te combineren met werk of studie. Goede kinderopvang voegt ook iets toe aan de beleving en ervaringen van kinderen. Ze krijgen een grotere leefwereld met hun eigen contacten. Ze leren en maken er andere dingen mee dan thuis. Dat maakt de opvang bij De Notedop tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Samen met de ouders zorgen wij ervoor dat een kind zich goed voelt en dat het zich kan ontwikkelen tot iemand die stevig in onze samenleving staat.

Een goede uitwisseling en afstemming met ouders is hierbij van groot belang. Daarom nemen wij de tijd om een goed contact met ouders mogelijk te maken. Dat gebeurt dagelijks tijdens de overdracht, via mededelingen op de magneetborden, via de digitale nieuwsbrief, in de oudercommissie en op ouderavonden. Uiteraard kunt u, als u daar behoefte aan heeft, altijd vragen om een oudergesprek.

De mondelinge overdracht is een belangrijk contactmoment tussen pedagogisch medewerker en ouder. We nemen graag de tijd voor contact en informatie-uitwisseling tijdens het brengen en halen. ‘s Morgens vertelt de ouder aan de pedagogisch medewerker die dingen over het kind, die de pedagogisch medewerker nodig heeft om het kind die dag zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Wanneer het kind wordt opgehaald zal de pedagogisch medewerker de ouder op de hoogte brengen van hoe het die dag met het kind gegaan is. Wij stellen het op prijs als ouders aan het eind van de dag de tijd voor deze overdracht willen nemen. Zo kunnen we de overgang van thuis naar kinderdagverblijf en van dagverblijf weer naar huis zo soepel mogelijk laten verlopen.

Afmelden-dagopvang

Als uw kind niet naar het kinderdagverblijf komt, wilt u dit dan tijdig doorgeven via het ouderportaal, of via het algemene telefoonnummer.

Ziek?

Lees meer

Over het algemeen moeten ouders er rekening mee houden dat het samenkomen in groepen op deze jonge leeftijd een verhoogd risico op infecties met zich mee brengt. De onvermijdelijke kinderziekten kunnen daardoor op jongere leeftijd vaker voorkomen dan normaal het geval is.

We hebben er begrip voor dat het heel lastig kan zijn voor ouders als hun kind ziek wordt en zij moeten werken. Het is voor ons echter niet mogelijk om zieke kinderen binnen de groep te verzorgen en die aandacht en rust te geven die zij nodig hebben.

Heeft een kind last van één of meerdere van de hieronder vermelde verschijnselen, dan kan dat voor ons aanleiding zijn om de ouders te bellen met het verzoek het kind te komen ophalen. (Wij kiezen er voor om geen paracetamol toe te dienen. Dit omdat wij de ziekteverschijnselen niet willen onderdrukken, tenzij het door de huisarts wordt geadviseerd bijv. i.v.m. oorontsteking). De verschijnselen zijn:

  • koorts (temperatuur boven de 38,5 graden)
  • diarree
  • flinke verkoudheid
  • niet willen eten of drinken
  • spugen
  • de volledige aandacht opeisen van de pedagogisch medewerkers
  • een hangerige of zieke indruk maken
  • pijn

Wij verwachten in zo’n situatie dat ouders hun kind zo snel mogelijk zullen komen ophalen of een andere oplossing zoeken. Enige flexibiliteit kunnen ouders van ons verwachten, echter tot op zekere hoogte. Het kan in spoedgevallen noodzakelijk zijn medische hulp in te roepen of met het kind naar het ziekenhuis te gaan. Ouders worden hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld.

Het is belangrijk dat alle veranderingen in de gegevens van ouders en kind altijd worden doorgegeven.

Brengen en halen van de kinderen

De kinderen kunnen ’s morgens gebracht worden tussen 7.30 uur en 9.00 uur. Als een kind een keer later gebracht wordt of het kind kan onverwacht die dag niet komen, dan horen we dit graag vóór 9.00 uur in verband met de dag planning. De kinderen kunnen ‘s middags worden opgehaald tot 18.30 uur. Wij vinden het belangrijk om tijdens het brengen en halen de tijd te nemen voor het uitwisselen van de nodige informatie over het kind. Wij stellen het daarom op prijs als ouders voor 18.30 uur op de groep arriveren en hier aan het eind van de dag de tijd voor willen nemen. Wanneer een onbekende (of een ouder broertje of zusje) een kind komt halen, dan is het belangrijk dit vooraf aan de groepsleiding door te geven.

BSO

Onze buitenschoolse opvang bestaat uit naschoolse opvang en hele dag opvang in schoolvakanties. Ook op studiedagen bieden wij de hele dag opvang aan, mits voldoende kinderen zich hiervoor aanmelden.

Buitenschoolse opvang (BSO)

De Notedop biedt BSO voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

De BSO bestaat uit 5 groepen, verdeeld over verschillende gebouwen.

Er is een groep voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 5,5 jaar die bevindt zich in een eigen gebouw, de Noteclub.

Voor de kinderen in de leeftijd van 5,5 tot 7 jaar is er een groep gevestigd op de benedenverdieping van de Speelnoot.

Op de bovenverdieping van de Speelnoot hebben wij een groep voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 9 jaar. Kinderen vanaf 9 jaar hebben hun eigen ruimtes op de bovenverdieping van de Beukenoot.

 

Vervoer van school naar de BSO

Onze pedagogisch medewerkers en chauffeurs halen kinderen op van veel verschillende scholen in Houten. Als kinderen wat ouder zijn, kunnen zij ook zelfstandig naar De Notedop komen fietsen. Voor informatie over of wij ook op de school van uw kind halen, kunt u contact opnemen met de planning op het algemene telefoonnummer.

Kennismaking voor nieuwe ouders/kinderen

Een aantal weken voorafgaand aan de startdatum van het kind bij de BSO, neemt een medewerker van de administratie contact met de ouders op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgen ouders en kind informatie over De Notedop en over onze BSO in het algemeen. Ook worden ouders en kind rondgeleid over ons terrein en kan alvast een kijkje worden genomen in de groep waarin het kind geplaatst is.

De pedagogisch medewerkers van de betreffende groep maken een afspraak met de ouders wanneer en hoe vaak hun kind zal komen om te wennen. Indien u nog meer informatie wenst kunt u altijd nog een aparte afspraak maken met de pedagogisch medewerkers van de groep.

Dagindeling

Lees meer

14.30 uur

Als kinderen uit school komen is het belangrijk dat zij in een ontspannen sfeer opgevangen worden door bekende medewerkers. Zij krijgen iets te eten en te drinken aangeboden en er is tijd en aandacht voor de verhalen en de werkjes die de kinderen op school gemaakt hebben. Wij houden er rekening mee dat de kinderen vaak moe uit school komen en dat ze al een hele dag van alles hebben moeten doen. Daarom mogen de kinderen bij binnenkomst zelf een keuze maken uit wat ze gaan doen. Rustig een boekje lezen, een spelletje spelen in de lounge of zich juist uitleven in bijvoorbeeld de kussenkamer. Voor elke 10 kinderen van 4 tot 7 jaar is er één pedagogisch medewerker. Voor kinderen vanaf 7 tot13 jaar is er voor elke 12 kinderen 1 pedagogisch medewerker. De groepsruimtes zijn zo ingericht dat kinderen in de gelegenheid zijn te spelen, of een plek vinden om zich even terug kunnen trekken.

15.30 uur

Nadat alle kinderen wat gegeten en gedronken hebben kan gekozen worden uit verschillende activiteiten die in kleine groepjes worden uitgevoerd. Dit kunnen éénmalige activiteiten zijn, die dezelfde (mid)dag nog plaatsvinden, zoals zagen en timmeren in onze timmerhoek, koken van lekker hapjes of sportactiviteiten in en rondom de gebouwen van De Notedop. Deze activiteiten vinden allemaal onder begeleiding van een pedagogisch medewerker plaats.

Daarnaast worden er meer procesmatige activiteiten aangeboden, waarbij het vooral gaat om het proces en niet zozeer om het uiteindelijke resultaat van de activiteit. Samen met de kinderen worden de activiteiten bedacht en vervolgens voorbereid, uitgevoerd en tenslotte geëvalueerd. Sommige activiteiten vinden dezelfde dag nog plaats, maar soms is er een veel langere voorbereiding nodig en kan een project wel een aantal weken in beslag nemen. Onze pedagogisch medewerkers nemen hierin de leiding, maar zullen dit proces gezamenlijk met de kinderen sturen.

17.00 uur

De kinderen gaan samen met de pedagogisch medewerkers kinderen wat drinken en krijgen daar wat lekkers bij, dit kan fruit of rauwkost zijn maar ook een cracker met kaas of worst.

Kinderen kunnen tussendoor ook altijd wat water drinken wanneer ze daar behoefte aan hebben.

17.30 – 18.30

De kinderen gaan zelfstandig naar huis of worden opgehaald.

Voor schoolgaande kinderen neemt het omgaan met leeftijdsgenootjes een steeds belangrijkere plaats in hun leven in. De groepen op de naschoolse opvang bieden een fantastische mogelijkheid om sociale vaardigheden te oefenen en je eigen te maken. Onze pedagogisch medewerkers gaan er vanuit dat kinderen nog niet altijd weten hoe ze zich sociaal moeten gedragen, zij helpen en begeleiden hen daarbij. De groepsleiding weet dat zij zelf model staan, dus zal hun communicatie met de kinderen positief zijn. Zo leren kinderen spelenderwijs hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen, naar elkaar te luisteren, op je beurt te wachten, voor jezelf op te komen, te delen en samen te spelen.

Een kind ontwikkelt zich het best als hij veel ruimte krijgt om zelf, op zijn eigen manier, dingen uit te proberen en te ervaren. Daarom vinden we het belangrijk om een kind zoveel mogelijk zijn eigen gang te laten gaan en zijn concentratie niet te verstoren. Ook respecteren we de keuzes die een kind maakt. We nemen een kind serieus in zijn doen en laten, met alle gevoelens en gedachten, met zijn eigen fantasie. Wanneer kinderen iets zelf kunnen, zullen we hen aanmoedigen om die dingen ook zelf te doen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

Naarmate kinderen ouder worden krijgen ze behoefte aan meer zelfstandigheid. Wij spelen hierop in door de kinderen, in overleg met en na toestemming van ouders, meer verantwoordelijkheid te geven. Zo mogen oudere kinderen zelfstandig uit school naar De Notedop komen. In overleg met de groepsleiding kunnen de kinderen voor een bepaalde tijd naar een andere gebouw gaan, om daar op de trampolines, in de ballenbak of in de kussenkamers te spelen, of in een klei- of schilderatelier rustig te kunnen werken. Er is een spannend en uitdagend ingerichte ontdektuin voor de kinderen van de BSO.

Contact met ouders

Kinderopvang is niet alleen een manier voor ouders om hun gezinsleven te combineren met werk of studie. Goede kinderopvang voegt ook iets toe aan de beleving en ervaringen van kinderen. Ze krijgen een grotere leefwereld met hun eigen contacten. Ze leren en maken er andere dingen mee dan thuis. Dat maakt de opvang bij De Notedop tot een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Samen met de ouders en eventueel de school zorgen wij ervoor dat een kind zich goed voelt en dat het zich kan ontwikkelen tot iemand die stevig in onze samenleving staat.

Een goede uitwisseling en afstemming met ouders is hierbij van groot belang. Daarom nemen wij de tijd om een goed contact met ouders mogelijk te maken. Dat gebeurt dagelijks tijdens de overdracht, via mededelingen op de groepsdeuren en op de prikborden, via de digitale nieuwsbrief, in de oudercommissie en op ouderavonden. Uiteraard kunt u, als u hier behoefte aan heeft, altijd vragen om een oudergesprek.

De mondelinge overdracht is een belangrijk contactmoment tussen pedagogisch medewerker en ouder. Wanneer het kind wordt opgehaald zal de pedagogisch medewerker de ouder op de hoogte brengen van hoe het die dag met het kind gegaan is en of er nog bijzonderheden waren. Wij stellen het op prijs als ouders voor 18.30 uur op de groep arriveren en hier aan het eind van de dag de tijd voor willen nemen.

Afmelden BSO

Als een kind om welke reden dan ook niet naar de BSO komt, moet het kind zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk om 13.30 uur afgemeld worden. Mocht uw kind op woensdag en/of vrijdag eerder uit school zijn, dan dient de afmelding uiterlijk om 11.00 uur plaats te vinden.

Afmelden doet u bij voorkeur via het ouderportaal, via de mail op info@denotedop.nl of telefonisch op nummer 030-6355160.

Het is belangrijk dat alle veranderingen in de gegevens van ouders en kind altijd worden doorgegeven.

Vakantieopvang

Tijdens schoolvakanties bieden wij de mogelijkheid om uw kind de hele dag (van 7.30 uur tot 18.30 uur) op te laten vangen, op de dagen waarop hij of zij normaal gesproken in de middag komt. U kunt kiezen voor opvang gedurende alle schoolvakanties, opvang tijdens 7 van de 12 schoolweken per jaar of voor een contract zonder opvang in schoolvakanties. Meer informatie hierover vindt u op onze website bij contractvormen.

Studiedagopvang

Op studiedagen biedt De Notedop de mogelijkheid om uw kind van 8.30 uur tot 18.30 uur bij ons onder te brengen. U dient zich hiervoor altijd aan te melden via info@denotedop.nl U krijgt van ons bericht of er voldoende aanmeldingen zijn om de studiedag door te laten gaan. De kosten voor opvang tijdens studiedagen vallen buiten het reguliere contract en worden apart in rekening gebracht.